Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

 

Naziv operacije: Nadgradnja in obvladovanje poslovnih procesov z optimizacijo in avtomatizacijo v podjetju

Kratica operacije: NOPPOA

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

NABAVA

V podjetju še vedno vse podatke vnašamo ročno, tudi analize ipd. izvajamo ročno v Excel-ih. Zaradi kompleksnosti sestavin proizvodov potrebujemo več podatkov kot tudi razpredelnic, katere pripravlja več zaposlenih, je trenutno usklajevanje podatkov neučinkovito in zamudno. To je toliko bolj očitno, ko moramo usklajevati več kot 50 dobaviteljev.

Zato na področju nabave načrtujemo korenite procesne izboljšave, s katerim bomo optimizirali poti podatkov in avtomatsko izvajali analize nabavljenih ter porabljenih surovin. Želimo postaviti osnove za enoten sistem za celotno podjetje, ki se bo izvajal v razvojnem okolju Microsoft NAVISION.

Pozitivni učinki procesnih izboljšav, podprtih z uvedbo Microsoft Navision, bodo transparentnost nabave, pregled nad finančnimi pritoki in odtoki, hitrejši prevzem blaga, manj napak, nadomeščanje dela ljudi in sledenje blagu preko procesov v podjetju.

PROIZVODNJA

Za pregled nad proizvodnjo potrebujemo slediti proizvodom preko naših procesov in delovnih nalogov. Danes imamo v podjetju večkrat težave slediti tekoči proizvodnji in usklajevati proizvodnjo z nabavo. S prenovo poslovnega procesa proizvodnje načrtujemo optimizirati vire (zaposleni, delovanje strojev, ipd.) in izkoriščenje delovnih ur. Procesne izboljšave bi podprli z implementacijo programa Microsoft Business Intelligence (BI – poslovno obveščanje), ki ga lahko povežemo z obstoječim programom za analitiko organizacije. Na ta način bomo lahko zagotovili natančen in ažuren pregled nad proizvodnimi sredstvi (surovine, zaposleni, ipd.) kot tudi optimizirali povezanost nabave s proizvodnjo.    

PRODAJA

Na področju prodaje ima podjetje veliko izgub, saj izgubimo cca. 10.000,00 € vsak mesec zaradi stroškov, ki nastanejo ob neuspelih naročilih izdelkov. Ti stroški nastanejo, ko posameznik naroči izdelek s plačilom ob prevzemu. Ker posamezniki teh izdelkov ne prevzamejo in tudi ne plačajo, je pošiljka vrnjena nazaj v podjetje. Pri tem nastanejo dodatni stroški za transport pošiljk. Na tem področju nameravamo izboljšati proces naročanja izdelkov, da bi se takšnim situacijam izognili.

Nadalje načrtujemo izboljšave na področju uporabniške izkušnje, saj želimo izboljšati sistem za pristop k uporabnikom na internetu. Naš cilj je imeti takšen uporabniški sistem, ki se bo bolje prilagajal tipu uporabnika na naši spletni strani. 

Za področje prodaje nameravamo nadgraditi procese prodaje z uvajanjem kartičnega poslovanja. Za ta sklop potrebujemo izobraževanje kadrov in nadgradnjo poslovnih procesov ter sistemov povezanih s kartičnim poslovanjem.

UPRAVLJANJE IN VODENJE

Za vodenje podjetja je potrebna kvalitetna analiza procesov, ki jih vseskozi spremljamo, da se lahko izvajajo izboljšave in sprejemajo odločitve, ki vplivajo na celotno strukturo in poslovanje. Ker imamo trenutno sistem analitike razvit le na področju prodaje, načrtujemo v okviru projekta uvajanje procesnih izboljšav na drugih področjih, ki jih bomo lahko povezali z IT sistemi in tako poskrbeli, da bo naše poslovanje digitalizirano, transparentno, manj zamudno ter manj potratno. Na temelju izboljšanih procesov in s podporo IT sistemov bomo lahko uspešnejše skrbeli za konkurenčnost podjetja, za uspešno poslovanje, vodenje zaposlenih, inovativnost, kot tudi napredek, razvoj, realizacijo strategije in odločanje. Pomemben del operacije bo v okviru svetovanja tudi odkrivanje anomalij ob nastanku v procesih in priporočila oz. poteki kako ta tveganja odkrivati ter obvladovati.

Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:

Konkurenčnost podjetja bo izboljšana na podlagi prihrankov pri nabavi surovin, pri stroških prodajne logistike (nesprejem in plačilo pošiljk z vračanjem, ki ga podjetje plača) ter z optimizacijo proizvodnje. Z izboljšanjem poslovnih procesov, ki bo v okviru projekta zajemala tudi optimizacijo podatkov in načine kako vodstvo dobiva ter uporablja podatke, bo podjetje aktivnejše, bolj pripravljeno na spremembe ter se tudi uspešnejše manevriralo na trgu. 

Vse to je pomembno za rast in razvoj podjetja, kjer je naš osrednji cilj implementacija pametnega sistema, ki bo omogočal medsebojno komunikacijo med procesi in avtomatizacijo procesov ter določenega odločanja in nadzora nad vsemi procesi. Ravno ta nam bo omogočala boljšo možnost, še posebej na tujih trgih, kjer bomo lahko uspešneje konkurirali drugim podjetjem na našem področju.